Όροι χρήσης


Η CHERBROS, η οποία προσφέρει τις πληροφορίες και το εν γένει πληροφοριακό υλικό που περιέχεται στον παρόντα ιστότοπο δωρεάν και μόνο στα πλαίσια γενικής πληροφόρησης, ειδοποιεί (ανακοινώνει) τους επισκέπτες/χρήστες του Ιστότοπου για τα ακόλουθα:

Η CHERBROS έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια στα πλαίσια της καλής πίστης να συμπεριλάβει στην ιστοσελίδα της, ορθές και αληθείς πληροφορίες και γενικά υλικό που ανταποκρίνεται και συμφωνεί με την επικαιρότητα ειδικά σε ότι αφορά στο συγκεκριμένο κλάδο δραστηριοτήτων. Δεδομένου όμως ότι ο τομέας που αφορά η ιστοσελίδα και οι παρεχόμενες σε αυτήν πληροφορίες παρουσιάζουν εντονότατη κινητικότητα και ταχείες μεταβολές των δεδομένων, ενώ αντιθέτως όπως σε όλες τις ιστοσελίδες συγκεκριμένες με τους ρυθμούς εξέλιξης και προόδου της συγκεκριμένης δραστηριότητας, εμφανίζονται σχετικά στατικές, η CHERBROS δηλώνει ότι δεν εγγυάται την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών και του υλικού και δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία ευθύνη για σφάλματα παραλείψεις ή ανακρίβειες των προσφερομένων στον ιστότοπο πληροφοριών και υλικού.

Η CHERBROS ρητά αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη της έναντι παντός τρίτου και ειδικά των χρηστών/επισκεπτών του ιστότοπου σχετικά με την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σ' αυτόν, καθώς και για την έλλειψη φυσικών ελαττωμάτων ή / και ιών. Ο εν λόγω αποκλεισμός της ευθύνης της CHERBROS αφορά και σε όλα τα υπόλοιπα πεδία που συνδέονται με την παρούσα ιστοσελίδα.

Καμία υποχρέωση για ανόρθωση οποιαδήποτε θετικής η αποθετικής ζημίας δεν ιδρύεται κατά της CHERBROS λόγω της χρήσεως ή της μη δυνατότητας χρήσεως από τον επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε πληροφορίας ή υλικού διατίθεται από τον ιστότοπο αυτό.

Η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών αυτών ή η κατ' άλλο τρόπο προσέγγισή τους σημαίνει πλήρη αποδοχή όλων των πιο πάνω εξαιρέσεων, απαλλαγών, και επιφυλάξεων.

Η παρούσα διέπεται από τους ουσιαστικούς και δικονομικούς κανόνες της Ελληνικής Δημοκρατίας.

contact telephone number +302103452004

We use cookies in order to remeber your login credentials. By loging in to our website you aggree with the use of our cookies