Παραγωγή


Η CHERBROS/Αφοί Κ.ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΑΒΕΕ σχεδιάζει και παράγει ορειχάλκινα εξαρτήματα με πιστοποιημένες διαδικασίες  κατά ISO 9001:2008. Για την παραγωγή όλων των προϊόντων χρησιμοποιούνται τα κράματα CW617N και CW614N τα οποία συμμορφώνονται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 12164/ΕΝ και 12165/ΕΝ. Για τα παραγόμενα προϊόντα από κράμα CW617N   απαιτητή είναι επίσης η προδιαγραφή για πόσιμο νερό με βάση το πρότυπο DIN 50930 – 6ης/01/2003.

contact telephone number +302103452004

We use cookies in order to remeber your login credentials. By loging in to our website you aggree with the use of our cookies